<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนรู้>>>

ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

รหัสตัวชี้วัด
      มฐ.ง 3.1 ม.1/1
      มฐ.ง 3.1 ม.1/2